Committee


(1) Organizing Committee

Chairmen:Shenghe Wu, Zhidong Bao

Members:Guiwen Wang, Yingchang Cao, Longyi Shao, Xiaofei Fu, Mingshui Song, Dongsheng Sun, Suotang Fu, Xinhua Ma, Xiaobing Wu, Youbin He, Mingcai Hou, Xuanlong Shan, Jianwei Li, Zhiqian Gao, Huaqing Liu

General Secretary:Benzhong Xian

 

 

(3) Evaluation Committee for Awards for the best presentations by young scientists/students

Chairman:Ian D. Somerville

Members:To be confirmed

General Secretary:Min Liu

Login Conference

Registration Submit paper